ایمیل:talyasem@angga.team نام:↕ Transaction 63 847 USD. Gо tо withdrаwаl => https://telegra.ph/BTC-Transaction--403665-03-14?hs=95b249b81f39d1f175a1aa6597f757c6& ↕ ↕ Transaction 63 847 USD.  Gо tо withdrаwаl => https://telegra.ph/BTC-Transaction--403665-03-14?hs=95b249b81f39d1f175a1aa6597f757c6& ↕
تلفن:463198228678 عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال