ایمیل:Bagherzadeh1357@gmail.com نام:حسن باقرزاده حسن باقرزاده
تلفن:09141000791 عنوان حرفه ای:کارشناس ارشد حسابداری
آدرس:تبریز
ردیف مقطع دانشگاه رشته
9212 کارشناسی ارشد ازاد تبریز حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
8386 هیدنکا سرپرستی وحسابداری انبار 1377-1397

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال
6232 حسابداری

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
کدینگ کالا