مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شد

جلسه مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران در روز چهارشنبه 15 مهر سال جاري در سالن خليج‌فارس پژوهشگاه نيرو با حضور 315 نفر از اعضاي جامعه برگزار شد.

اين جلسه با سخنراني محمدتقي شيرخواني دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران آغاز شد. وي با ارايه گزارشي مبني بر دلايل عدم تشكيل مجامع عمومي نوبت‌هاي اول و دوم و همچنين با اعلام رسميت جلسه، از آقاي سيدمحمد سعيد خليلي رئيس هيئت‌انتظامي بدوي دعوت كرد تا رياست جلسه را به عهده بگيرد.

در ادامه خليلي با اشاره به سخنان دبيركل گفت: در نوبت سوم مجمع قرارداريم و اين مجمع بر اساس آگهي دعوت مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 26 شهريور 1394 برگزار شده است و مفاد دستور آن نخست، بررسي گزارش شوراي‌عالي جامعه براي سال 1393؛ دوم، تعيين حق حضور براي اعضاي شورا  و سوم، تعيين روزنامه كثيرالانتشار مي‌باشد.

رئيس مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران با تذكر به اينكه اخذ رأي به صورت كتبي انجام مي‌شود و تصويب مجمع بر اساس نصف آراء به اضافه يك حاضران معتبر است يادآور شد: با توجه به حضور 315 نفر از اعضا و رسميت جلسه، بايد هيئت رئيسه مجمع تكميل شود.

در ادامه جلسه، از بين حسابداران رسمي حاضر، دو نفر به عنوان ناظر و يك نفر به عنوان منشي با راي حاضران انتخاب شدند و هيئت‌رئيسه وارد دستور جلسه شد.

سيدمحمدسعيد خليلي ابتدا با اشاره به تكميل اعضاي هيئت‌رئيسه و تعداد 315 نفر عضو حاضر در جلسه رسميت جلسه را اعلام و از رئيس يا دبير شوراي‌عالي جامعه دعوت كرد تا براي ارايه گزارش عملكرد شوراي‌عالي اقدام كنند.

رحمت‌الله صادقيان دبير شوراي‌عالي جامعه، گزارش عملكرد شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران در سال 1393 را قرائت كرد و در ادامه گفت: هم از زحمات اعضاي محترم هيئت مديره و هم از زحمات اعضاي محترم شورا تشكر مي‌كنم. تلاش اعضاي شوراي‌عالي دوره پنجم چه در سال اول و چه در سال دوم تماماً بر اساس وظايفي بوده كه در اساسنامه جامعه مشخص شده است.

 وي افزود: سند بالا دستي ا اساسنامه است و اعضاي شورا تلاش مي‌كنند و اميدوارند با كمك اعضا در جهت رشد و تعالي جامعه گام‌هاي اساسي بر دارند.

در ادامه اين جلسه، محمد حجي نماينده هيئت‌عالي نظارت با دعوت خليلي به ارايه گزارش هيئت‌عالي نظارت در خصوص عملكرد شوراي‌عالي جامعه در سال 1393 پرداخت.

بعد از اتمام دستور اول جلسه، برخي از حسابداران رسمي به طرح پيشنهاد و پرسش‌هايي در خصوص مسايل مرتبط با جامعه پرداختند.

صادقيان كه مجدداً از سوي خليلي به پشت تريبون دعوت شده بود پس از پاسخ به پرسش‌هاي مطروحه گفت: از تمامي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران درخواست مي‌كنم مفاد اساسنامه جامعه را به دقت مطالعه كنند.

وي تأكيد كرد: مسئوليت شورا كاملاً در ماده 8 اساسنامه جامعه ذكر شده و اعضاي شورا بر اساس قواعد اساسنامه به انجام وظايف مي‌‍‌پردازند.

سيدمحمدسعيد خليلي بعد از قرائت دستور دوم و سوم جلسه تمامي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران را به رعايت قوانين اساسنامه جامعه و آيين‌رفتار حرفه‌اي دعوت كرد.

در پايان براي تصويب گزارش سالانه شوراي‌عالي جامعه و تعيين حق حضور و روزنامه كثيرالانتشار از حاضران در مجمع رأي‌گيري به عمل آمد و بر اساس 286 رأي واريز شده به صندوق، گزارش شوراي‌عالي با 90 درصد آراء، به تصويب مجمع عمومي اعضا رسيد. همچنين حق حضور اعضاي شورا به مبلغ چهار ميليون ريال براي هر جلسه مصوب گرديد و روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شد.

تاریخ:1394/7/21

منبع:وب سایت جامعه حسابداران رسمی ایران

: وب سایت جامعه حسابداران رسمی ایران
آمار بازدید:
گروه خبری:
اخبار مرتبط
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران