پرداخت غیر حضوری "اینترنتی" از طریق کدام بانک ها انجام می شود و به چه صورت؟
از طریق شبکه شتاب