ورود به سامانه دریافت لیست و پرداخت حق بیمه به چه صورت است؟
از طریق پرتال اختصاصی کارفرما به آدرس portal.tamin.ir