برگزاری جلسات هم اندیشی تخصصی بهاء تمام شده و آنالیزحساسیت

 ERP   برگزاری جلسات هم اندیشی تخصصی با گرایش 

برگزارجلسات هم اندیشی تخصصی بهاء تمام شده و آنالیز حساسیت که   بطور مرتب در سال جدید در  اتاق کنفرانس شرکت با حضور کارشناسان ارشد از با 

ERP   شرکتهای بزرگ صنعتی و تولید ی برگزار میگردد و با استقبال چشم گیری با محوریت مفاهیم سیستم های فرایندی را در حوزه نرم افزاریهای  

جستجو
(تمام مطالب) کاربران