ایمیل:f_ghafoori_67@yahoo.com نام:فروغ غفوري فروغ غفوري
تلفن: عنوان حرفه ای:
آدرس:
ردیف مقطع دانشگاه رشته
2007 كارشناسي ارشد علوم و تحقيقات حسابداري
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال