ایمیل:parvaapourali@gmail.com نام:مرتضی پورعلی مرتضی پورعلی
تلفن:09214652024 عنوان حرفه ای:حسابدار
آدرس:-مخابرات استان آذربایجان شرقی تبریز
ردیف مقطع دانشگاه رشته
ردیف نام شرکت سمت سال

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال