مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه های تولیدی غیر دولتی مشکل دار، به شرط تائید برنامه احیا و ساماند هی مالی آنها افزایش می یابد

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی

مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه های تولیدی غیر دولتی مشکل دار، به شرط تائید برنامه احیا و ساماند هی مالی آنها افزایش می یابد

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت : تا پایان سال 1398، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه های تولیدی غیر دولتی مشکل دار، به شرط اینکه برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده باشد، به حداکثر 60 ماه افزایش می یابد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی، حسن کوماسی با تاکید بر اینکه این تصمیم سازمان امور مالیاتی، در اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صرفا برای بنگاه های تولیدی غیر دولتی که تعطیل یا دارای مشکل هستند، اتخاذ شده است، از تعویق یک ساله اجرائیه های سازمان امور مالیاتی علیه این بنگاه ها، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی نیز خبر داد و افزود : مطابق مصوبات فوق الذکر، به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شده تا نسبت به تعویق یک ساله عملیات اجرایی، صرفا بنگاه های تولیدی غیر دولتی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تائید آن ستاد رسیده است، اقدام نماید.

وی تاکید کرد : این مصوبه شامل واحد های صنعتی که در فرایند عادی کار و تولید هستند نمی شود.

کوماسی همچنین از تمدید موضوع انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال 1398 ، با استفاده از مفاد بند « ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 خبر داد .

تاریخ خبر: 1398/04/12

نویسنده: روح الله رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران