ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم - مهلت پرداخت یا اعتراض برگ تشخیص

مدیر مالی- مشاورمالی- مشاور مالیاتی- عضو انجمن حسابداران خبره ایران- مدیر موسسه حسابداری و مشاوره مدیریت هور- انجام خدمات حسابداری ومالیاتی

جستجو
(تمام مطالب) کاربران