عـدم شمـول قـانـون مـالیات بـر ارزش افـزوده بـر آگـهی های منتشره در روزنامه هاو نشریات

37

قانون مالیات بر ارزش افزوده

93

 

با عنایت به نامه شماره 57783/10/د مورخ 9/9/1392 مشاور محترم رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند 5 ماده 12قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جستجو
(تمام مطالب) کاربران